Reklamační řádspolečnosti BANDI VAMOS a.s., IČ: 294 50 331, se sídlem Ostrava - Vítkovice, Kotkova 271/6, PSČ 703 00, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 54106


1  VYMEZENÍ POJMŮ


1.1
Prodávající: BANDI VAMOS a.s., IČ: 294 50 331, se sídlem Ostrava - Vítkovice, Kotkova 271/6, PSČ 703 00, zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 54106.


1.2
Kupující: fyzická nebo právnická osoba, která uzavírá kupní smlouvu s Prodávajícím.


1.3
Spotřebitel: fyzická osoba, která při uzavírání a plnění Kupní smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu povolání.


1.4
Zboží: movité věci, které jsou předmětem kupní smlouvy, zejména oděvy, obuv a oděvní doplňky.


1.5
Kupní smlouva: smlouva uzavřená mezi Prodávajícím a Kupujícím, jejímž předmětem je povinnost Prodávajícího dodat Kupujícímu Zboží a povinnost Kupujícího Zboží převzít a zaplatit Prodávajícímu sjednanou kupní cenu.


1.6
E-shop: internetový obchod provozovaný Prodávajícím na internetové adrese
www.BandiVamos.cz


2  PRAVIDLA PRO POUŽITÍ A ŘÁDNOU ÚDRŽBU ZBOŽÍ


2.1
Základním předpokladem naplnění užitné hodnoty Zboží je vhodná volba Zboží Kupujícím z hlediska jeho druhu, velikosti a účelu užití, jakož i z hlediska potřeb Kupujícího.


2.2
Kupující je při výběru Zboží povinen zvážit materiálové složení Zboží, a to zejména s ohledem na zamýšlený účel užití Zboží a způsob jeho ošetřování.


2.3
Kupující bere na vědomí, že Prodávající nenese odpovědnost za nadměrné opotřebení Zboží zapříčiněné výběrem nevhodné velikosti Zboží, která neodpovídá potřebám Kupujícího (důsledky nadměrného namáhání látky).


2.4
Kupující je povinen při užívání a údržbě Zboží respektovat materiálové složení Zboží. Kupující bere na vědomí, že v rámci reklamace nelze uznat vady Zboží, které jsou způsobeny nevhodným či nestandardním způsobem užití nebo nevhodnou údržbou.


2.5
Kupující bere na vědomí, že záruční dobu nelze zaměňovat s životností Zboží. Životnost Zboží je dána způsobem a intenzitou užívání Zboží. Kupující bere na vědomí, že intenzivním užíváním může dojít k poškození či zničení Zboží běžným opotřebením (vytvoření „žmolků“, vyšisování látky či jiným změnám materiálu v důsledku intenzivního nošení, častého praní, sušení, žehlení), a to bez ohledu na trvání záruční doby.


2.6
Kupující dále bere na vědomí, že Prodávající nenese odpovědnost za změny Zboží či jeho vlastností v důsledku vlivu prostředí nebo způsobu užívání Zboží Kupujícím (zejména používání nevhodných deodorantů, působení potu, nadměrná intenzita užívání, nadměrné tření, nadměrná zátěž – např. nošení těžkých předmětů v kapsách nebo nadměrné zatížení peněženky, aktovky či etue, kontakt Zboží s ostrými hranami, zejména hodinkami či šperky).


2.7
Vady Zboží způsobené mechanickým poškozením (např. vytržená nit v látce, prasklý límeček na košili) lze uznat pouze v případě, že Zboží tuto vadu mělo již při převzetí Zboží Kupujícím. Kupující je povinen Zboží před jeho zakoupením na prodejně prohlédnout a zkontrolovat, a to zejména s ohledem na to, zda Zboží nemá mechanická poškození nebo jiné zjevné vady. Kupující bere na vědomí, že v případě, kdy měl Kupující možnost Zboží fyzicky prohlédnout před jeho zakoupením (tj. nejedná se o nákup prostřednictvím E-shopu), převzetím Zboží Kupující potvrzuje, že Zboží nevykazuje mechanická poškození a nemá ani jiné zjevné vady s tím, že na pozdější reklamace mechanického poškození Zboží či zjevných vad Zboží nelze brát zřetel.


2.8
V případě nákupu Zboží prostřednictvím E-shopu je Kupující povinen Zboží prohlédnout bezprostředně po převzetí Zboží a zkontrolovat, zda Zboží nemá mechanická poškození nebo jiné zjevné vady. Zjistí-li Kupující, že Zboží je jakkoli mechanicky poškozeno nebo vykazuje jiné zjevné vady, je Kupující povinen Zboží reklamovat nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne převzetí Zboží zakoupeného prostřednictvím E-shopu. Kupující bere na vědomí, že na pozdější reklamace mechanického poškození Zboží či zjevných vad Zboží zakoupeného prostřednictvím E-shopu nelze brát zřetel.


2.9
Předpokladem pro zachování dobrého stavu Zboží a jeho dlouhé životnosti je pravidelná a správná údržba. Při údržbě Zboží je nezbytné postupovat dle symbolů uvedených na etiketě Zboží.


2.10
Kupující bere na vědomí, že další pokyny k užívání a údržbě obuvi jsou uvedeny v záručním listu, který Kupující obdrží při zakoupení obuvi. Kupující je povinen se s těmito pokyny seznámit a tyto dodržovat.


ZÁKLADNÍ PRAVIDLA ÚDRŽBY OBLEKŮ:


2.11
Sako je nezbytné vždy věšet na věšák tak, aby v průběhu používání byla zachována fazóna. Prodávající nedoporučuje „přehazovat“ přeložené sako přes opěrku židle. Čištění obleku je možné výhradně v čistírně, kde oblek projde procesem suchého čištění. Kupující bere na vědomí, že oblek nelze prát, ať již ručně nebo v automatické pračce, nebo dávat do sušičky. Oblek lze kartáčovat jemným kartáčkem za účelem odstranění případných malých smítek, lupů či vlasů. Kupující v žádném případě nesmí provádět čištění obleku svépomocí, a to ani v případě, že byl oblek polit. Prodávající upozorňuje Kupujícího, aby nežehlil již nošené kalhoty, neboť takto budou do látky vžehleny nečistoty z jejich nošení, jakož i případný pot, což následně může způsobit změny materiálu Zboží, které nelze v rámci reklamace uznat jako vadu Zboží.


3  ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ O ODPOVĚDNOSTI PRODÁVAJÍCÍCHO ZA VADY ZBOŽÍ


3.1
Vadou Zboží se rozumí zejména vada použitého materiálu nebo vada způsobená nesprávným technologickým postupem při výrobě či použitím nesprávné či nevhodné technologie výroby.


3.2
Kupující bere na vědomí, že za vadu nelze považovat změnu Zboží či jeho vlastností, která vznikla v důsledku opotřebení Zboží běžným užíváním, nevhodným způsobem užití, užitím Zboží k nevhodnému účelu, nevhodnou nebo nedostatečnou údržbou, nadměrnou intenzitou užívání, nevhodným výběrem velikosti Zboží, poškozením či jakýmkoli zásahem ze strany Kupujícího či třetí osoby nebo v důsledku přirozených změn materiálu, z něhož je Zboží vyrobeno. Kupující bere na vědomí, že při posuzování reklamované vady je nezbytné brát v úvahu rovněž délku a intenzitu používání Zboží.


4  ODPOVĚDNOST ZA VADY, ZÁRUKA VE VZTAHU VŮČI KUPUJÍCÍMU, KTERÝ JE SPOTŘEBITELEM


4.1
Odpovědnost za vady Prodávajícího vůči Kupujícímu, který je Spotřebitelem, se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.


4.2
Kupující je povinen prohlédnout Zboží bezodkladně po převzetí Zboží.


SHODA S KUPNÍ SMLOUVOU:


4.3
Prodávající odpovídá Kupujícímu, který je Spotřebitelem, za to, že prodávaná věc je při převzetí Kupujícím ve shodě s kupní smlouvou, zejména, že je bez vad. Shodou s kupní smlouvou se rozumí, že prodávaná věc má jakost a užitné vlastnosti smlouvou požadované, Prodávajícím, výrobcem nebo jeho zástupcem popisované, nebo na základě jimi prováděné reklamy očekávané, popřípadě jakost a užitné vlastnosti pro věc takového druhu obvyklé, že odpovídá požadavkům právních předpisů, je v tomu odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a odpovídá účelu, který Prodávající pro použití věci uvádí nebo pro který se věc obvykle používá.


4.4
Není-li zboží při převzetí Kupujícím ve shodě s Kupní smlouvou (dále jen "rozpor s Kupní smlouvou"), má Kupující právo na to, aby Prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu Zboží uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku Kupujícího buď výměnou Zboží, nebo jeho opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud Kupující před převzetím věci o rozporu s Kupní smlouvou věděl nebo rozpor s Kupní smlouvou sám způsobil.


4.5
Rozpor s Kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak.


ZÁRUKA:


4.6
Nejde-li o věci použité, odpovídá Prodávající za vady, které se projeví jako rozpor s Kupní smlouvou po převzetí Zboží v záruční době (záruka).


4.7
Záruka se nevztahuje na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním. U věcí prodávaných za nižší cenu se záruka nevztahuje na vady, pro které byla nižší cena sjednána. Jde-li o věci použité, neodpovídá Prodávající za vady odpovídající míře používání nebo opotřebení, které měla věc při převzetí Kupujícím.


4.8
Prodávající poskytuje na Zboží záruku v délce trvání 24 měsíců. Záruční doba začíná běžet od převzetí Zboží Kupujícím. Práva z odpovědnosti za vady zaniknou, nebyla-li uplatněna v záruční době.


4.9
Práva z odpovědnosti za vady je Kupující povinen uplatnit bez zbytečného odkladu, jakmile se vada objevila. Kupující bere na vědomí, že bezdůvodná prodleva s uplatněním práv z odpovědnosti za vady a případné užívání Zboží navzdory objevené vadě může způsobit zhoršení vady Zboží a může být důvodem odmítnutí reklamace.


4.10
Jde-li o vadu, kterou lze odstranit, má Kupující právo, aby byla bezplatně, včas a řádně odstraněna, a Prodávající je povinen vadu bez zbytečného odkladu odstranit. Není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné, může Kupující požadovat výměnu věci, nebo týká-li se vada jen součásti Zboží, výměnu součásti. Není-li takový postup možný, může Kupující žádat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit.


4.11
Jde-li o vadu, kterou nelze odstranit a která brání tomu, aby věc mohla být řádně užívána jako věc bez vady, má Kupující právo na výměnu věci nebo má právo od smlouvy odstoupit. Táž práva přísluší Kupujícímu, jde-li sice o vady odstranitelné, jestliže však Kupující nemůže Zboží řádně užívat pro opětovné vyskytnutí vady po opravě (tj. jestliže se stejná vada, která byla v záruční době již nejméně dvakrát odstraňována, opětovně vyskytne) nebo pro větší počet vad (Zboží má v době uplatnění nároku současně alespoň tři odstranitelné vady).


4.12
Jde-li o jiné vady neodstranitelné a nepožaduje-li výměnu věci, má Kupující právo na přiměřenou slevu z ceny věci nebo může od smlouvy odstoupit.


4.13
Má-li Zboží prodávané za nižší cenu nebo Zboží použité vadu, za kterou Prodávající odpovídá, má Kupující místo práva na výměnu věci právo na přiměřenou slevu.


POSTUP PŘI REKLAMACI:


4.14
Práva Kupujícího vyplývající z odpovědnosti za vady, včetně záruční odpovědnosti Prodávajícího, uplatňuje Kupující v kterékoli prodejně Prodávajícího.


4.15
Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy Prodávající obdržel od Kupujícího reklamované Zboží. Kupující je povinen reklamovat Zboží kompletní, vyčištěné a hygienicky nezávadné. Prodávající není povinen převzít reklamované Zboží, je-li Zboží znečištěné.


4.16
Kupující prokáže nákup Zboží u Prodávajícího, jakož i včasnost reklamace předložením nákupního dokladu. Nákup Zboží u Prodávajícího, jakož i včasnost reklamace může Kupující prokázat i jiným věrohodným způsobem.


4.17
Doba od uplatnění práva z odpovědnosti za vady až do doby, kdy Kupující po skončení opravy byl povinen věc převzít, se do záruční doby nepočítá. Prodávající je povinen vydat Kupujícímu písemné potvrzení o tom, kdy Kupující právo uplatnil, co je obsahem reklamace, jaký způsob vyřízení reklamace Kupující požaduje; a dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a o době jejího trvání.


4.18
Prodávající rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady.


4.19
Prodávající vyřídí reklamace včetně odstranění vady bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se Prodávající s Kupujícím nedohodne na delší lhůtě. Nebude-li reklamace vyřízena ve lhůtě 30 dnů ode dne uplatnění reklamace nebo ve lhůtě delší dohodnuté mezi Prodávajícím a Kupujícím, je to považováno za podstatné porušení smlouvy a Kupující má právo na odstranění vady dodáním nového Zboží bez vady nebo dodáním chybějícího Zboží, na odstranění vady opravou Zboží, na přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo odstoupit od smlouvy.


4.20
Nesdělí-li Prodávající Kupujícímu dřívější termín k převzetí Zboží dle vyřízené reklamace, je Kupující povinen dostavit se 30. den ode dne uplatnění reklamace (a připadne-li tento den na den pracovního klidu, pak nejbližší následující pracovní den) do provozovny Prodávajícího, ve které uplatnil reklamaci, za účelem převzetí Zboží dle vyřízené reklamace. To neplatí, pokud před uplynutím této lhůty Prodávající sdělí Kupujícímu, že reklamace ve lhůtě dle čl. 4.19. tohoto Reklamačního řádu vyřízena nebude. Nepřevezme-li Kupující Zboží osobně, je osoba, která má jeho jménem Zboží převzít, povinna Prodávajícímu prokázat, že ji Kupující pověřil k převzetí Zboží, a to nejlépe předložením písemné plné moci.


4.21
Nepřevezme-li Kupující Zboží ani ve lhůtě 30 dnů od uplynutí lhůty dle čl. 4.20. tohoto Reklamačního řádu, vyzve Prodávající Kupujícího k převzetí Zboží v dodatečné lhůtě 10 dnů, přičemž Prodávající je oprávněn účtovat Kupujícímu náklady na uskladnění Zboží v paušální částce 100,- Kč za každý den prodlení s převzetím Zboží počínaje uplynutím dodatečné 10denní lhůty stanovené ve výzvě k převzetí Zboží. Je-li Kupující v prodlení s převzetím Zboží déle než 6 měsíců ode dne doručení výzvy k převzetí Zboží, je Prodávající oprávněn dle své volby zajistit likvidaci Zboží, s čímž Kupující souhlasí, anebo Zboží prodat jako Zboží použité, přičemž tuto skutečnost bez zbytečného odkladu oznámí Kupujícímu a utržené finanční prostředky po započtení nákladů na uskladnění a prodej Zboží vyplatí Kupujícímu na jím určený bankovní účet, popř. v hotovosti.


4.22
Kupující je oprávněn obrátit se se stížností či s návrhem na řešení sporu s prodávajícím mimosoudní cestou na Českou obchodní inspekci, která je dozorovým a kontrolním orgánem státní správy. Podrobné informace o -kontrolních pravomocích České obchodní inspekce lze nalézt na adrese: https://www.coi.cz/pro-spotrebitele/

V případě, že dojde mezi Prodávajícím a Kupujícím, který je Spotřebitelem, ke vzniku spotřebitelského sporu z Kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je:


Česká obchodní inspekce
Ústřední inspektorát - oddělení ADR
Štěpánská 15
120 00 Praha 2

E-mail: adr@coi.cz
Web: adr.coi.cz


Kupující, který je Spotřebitelem, může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou komisí na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/.


5  ODPOVĚDNOST ZA VADY, ZÁRUKA VE VZTAHU VŮČI KUPUJÍCÍMU, KTERÝ NENÍ SPOTŘEBITELEM


5.1
Odpovědnost Prodávajícího za vady Zboží ve vztahu ke Kupujícímu, který není Spotřebitelem, se řídí odpovídajícími ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, zejm. § 2099 a násl., není-li dále v tomto Reklamačním řádu stanoveno jinak.


5.2
Kupující je povinen prohlédnout Zboží bezodkladně po převzetí Zboží.


5.3
Po řádném a včasném oznámení vady Zboží a bez ohledu na skutečnost, zda je dodáním Zboží s vadami porušena Kupní smlouva podstatným či nepodstatným způsobem, je Prodávající povinen dle své volby odstranit vady Zboží jeho opravou nebo dodat Kupujícímu náhradní Zboží za Zboží vadné.


5.4
Neodstraní-li Prodávající vady Zboží jeho opravou nebo nedodá-li Kupujícímu náhradní Zboží za Zboží vadné ani ve lhůtě 30 dnů ode dne včasného oznámení vady Kupujícím, je Kupující oprávněn požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupit od smlouvy. Tím nejsou dotčena ust. § 2100-2112 občanského zákoníku. Vyzve-li Prodávající Kupujícího k převzetí Zboží dle vyřízené reklamace dříve, než je Prodávajícímu doručeno prohlášení Kupujícího o odstoupení od smlouvy nebo o požadavku na slevu z kupní ceny, je Kupující povinen převzít Zboží dle vyřízené reklamace, přičemž případné odstoupení od smlouvy je neúčinné a Kupující nemá ani nárok na slevu z kupní ceny.


5.5
Kupující je povinen dostavit se na výzvu Prodávajícího k převzetí Zboží dle vyřízené reklamace do provozovny Prodávajícího uvedené ve výzvě Prodávajícího, jinak do provozovny, ve které uplatnil reklamaci. Nepřevezme-li Kupující Zboží ani v dodatečné lhůtě 5 pracovních dnů, je Prodávající oprávněn účtovat Kupujícímu náklady na uskladnění Zboží v paušální částce 100,- Kč za každý následující den prodlení s převzetím Zboží. Je-li Kupující v prodlení s převzetím Zboží déle než 6 měsíců, je Prodávající oprávněn dle své volby zajistit likvidaci Zboží, s čímž Kupující souhlasí, anebo Zboží prodat jako Zboží použité, přičemž tuto skutečnost bez zbytečného odkladu oznámí Kupujícímu a utržené finanční prostředky po započtení nákladů na uskladnění a prodej Zboží vyplatí Kupujícímu na jím určený bankovní účet, popř. v hotovosti.


5.6
Práva Kupujícího vyplývající z odpovědnosti za vady je Kupující povinen uplatnit v prodejně Prodávajícího, ve které Zboží zakoupil a v případě, že Zboží bylo zakoupeno prostřednictvím E-shopu, je Kupující povinen práva z odpovědnosti za vady uplatnit písemně na adrese Pánské obleky BANDI - prodejna e-shop, Poděbradova 103, Ostrava – Moravská Ostrava, 702 00, spolu se zasláním Zboží na své náklady.


5.7
Za okamžik oznámení vad se považuje okamžik, kdy Prodávající obdržel od Kupujícího písemné oznámení o vadách spolu s reklamovaným Zbožím. Kupující je při uplatnění nároků z odpovědnosti za vady povinen doručit Prodávajícímu Zboží kompletní, vyčištěné a hygienicky nezávadné. Prodávající není povinen převzít Zboží, je-li Zboží znečištěné.


5.8
Práva z odpovědnosti za vady je Kupující povinen uplatnit bez zbytečného odkladu, jakmile se vada objevila. Bezdůvodná prodleva s uplatněním práv z odpovědnosti za vady a případné užívání Zboží navzdory objevené vadě může způsobit zhoršení vady Zboží a může být důvodem odmítnutí reklamace.


6  ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ


Tento reklamační řád nabývá účinnosti 20. března 2017. Změny reklamačního řádu vyhrazeny.


7  OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ


Provozovatel internetových stránek bandivamos.cz, společnost BANDI VAMOS a.s., je zaregistrována u Úřadu pro ochranu osobních údajů jako shromažďovatel osobních dat pod registračním číslem 00049179. Tímto splnil zákonnou povinnost ke shromažďování osobních údajů v rozsahu, v jakém jej provádí na stránkách www.bandivamos.cz. Vaše údaje sdělené na www.bandivamos.cz budou uchovány a chráněny proti zneužití v souladu s ustanoveními zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

Cookies

Tento e-shop a partneři potřebují Váš souhlas k využití jednotlivých dat, aby Vám mimo jiné mohli ukazovat informace týkající se Vašich zájmů. Souhlas udělíte kliknutím na políčko „Souhlasím“.