Reklamace
Reklamační řád společnosti BANDI VAMOS a.s., IČO: 294 50 331, se sídlem Ostrava-Vítkovice, Kotkova 271/6, PSČ 703 00, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 11228.

1. Vymezení pojmů

1.1. Prodávající: BANDI VAMOS a.s., IČO: 294 50 331, se sídlem Ostrava-Vítkovice, Kotkova 271/6, PSČ 703 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 11228.

1.2. Kupující: fyzická nebo právnická osoba, která uzavírá kupní smlouvu s Prodávajícím.

1.3. Spotřebitel: fyzická osoba, která při uzavírání a plnění Kupní smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu povolání.

1.4. Zboží: movité věci, které jsou předmětem kupní smlouvy, zejména oděvy, obuv a oděvní doplňky.

1.5. Kupní smlouva: smlouva uzavřená mezi Prodávajícím a Kupujícím, jejímž předmětem je povinnost Prodávajícího dodat Kupujícímu Zboží a povinnost Kupujícího Zboží převzít a zaplatit Prodávajícímu sjednanou kupní cenu.

1.6. E-shop: internetový obchod provozovaný Prodávajícím na internetové adrese www.BandiVamos.cz

2. Pravidla pro použití a řádnou údržbu Zboží

2.1. Základním předpokladem naplnění užitné hodnoty Zboží je vhodná volba Zboží Kupujícím z hlediska jeho druhu, velikosti a účelu užití, jakož i z hlediska potřeb Kupujícího.

2.2. Kupující je při výběru Zboží povinen zvážit materiálové složení Zboží, a to zejména s ohledem na zamýšlený účel užití Zboží a způsob jeho ošetřování.

2.3. Kupující bere na vědomí, že Prodávající nenese odpovědnost za nadměrné opotřebení Zboží zapříčiněné výběrem nevhodné velikosti Zboží, která neodpovídá potřebám Kupujícího (důsledky nadměrného namáhání látky).

2.4. Kupující je povinen při užívání a údržbě Zboží respektovat materiálové složení Zboží. Kupující bere na vědomí, že v rámci reklamace nelze uznat vady Zboží, které jsou způsobeny nevhodným či nestandardním způsobem užití nebo nevhodnou údržbou.

2.5. Kupující bere na vědomí, že záruční dobu nelze zaměňovat s životností Zboží. Životnost Zboží je dána způsobem a intenzitou užívání Zboží. Kupující bere na vědomí, že intenzivním užíváním může dojít k poškození či zničení Zboží běžným opotřebením (vytvoření „žmolků“, vyšisování látky či jiným změnám materiálu v důsledku intenzivního nošení, častého praní, sušení, žehlení), a to bez ohledu na trvání záruční doby.

2.6. Kupující dále bere na vědomí, že Prodávající nenese odpovědnost za změny Zboží či jeho vlastností v důsledku vlivu prostředí nebo způsobu užívání Zboží Kupujícím (zejména používání nevhodných deodorantů, působení potu, nadměrná intenzita užívání, nadměrné tření, nadměrná zátěž – např. nošení těžkých předmětů v kapsách nebo nadměrné zatížení peněženky, aktovky či etue, kontakt Zboží s ostrými hranami, zejména hodinkami či šperky).

2.7. Vady Zboží způsobené mechanickým poškozením (např. vytržená nit v látce, prasklý límeček na košili) lze uznat pouze v případě, že Zboží tuto vadu mělo již při převzetí Zboží Kupujícím. Kupující je povinen Zboží před jeho zakoupením na prodejně prohlédnout a zkontrolovat, a to zejména s ohledem na to, zda Zboží nemá mechanická poškození nebo jiné zjevné vady. Kupující bere na vědomí, že v případě, kdy měl Kupující možnost Zboží fyzicky prohlédnout před jeho zakoupením (tj. nejedná se o nákup prostřednictvím E-shopu), převzetím Zboží Kupující potvrzuje, že Zboží nevykazuje mechanická poškození a nemá ani jiné zjevné vady s tím, že na pozdější reklamace mechanického poškození Zboží či zjevných vad Zboží nelze brát zřetel.

2.8. V případě nákupu Zboží prostřednictvím E-shopu je Kupující povinen Zboží prohlédnout bezprostředně po převzetí Zboží a zkontrolovat, zda Zboží nemá mechanická poškození nebo jiné zjevné vady. Zjistí-li Kupující, že Zboží je jakkoli mechanicky poškozeno nebo vykazuje jiné zjevné vady, je Kupující povinen Zboží reklamovat nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne převzetí Zboží zakoupeného prostřednictvím E-shopu. Kupující bere na vědomí, že na pozdější reklamace mechanického poškození Zboží či zjevných vad Zboží zakoupeného prostřednictvím E-shopu nelze brát zřetel.

2.9. Předpokladem pro zachování dobrého stavu Zboží a jeho dlouhé životnosti je pravidelná a správná údržba. Při údržbě Zboží je nezbytné postupovat dle symbolů uvedených na etiketě Zboží.

2.10. Kupující bere na vědomí, že další pokyny k užívání a údržbě obuvi jsou uvedeny v záručním listu, který Kupující obdrží při zakoupení obuvi. Kupující je povinen se s těmito pokyny seznámit a tyto dodržovat.

Základní pravidla údržby obleků údržby obleku

2.11. Sako je nezbytné vždy věšet na věšák tak, aby v průběhu používání byla zachována fazóna. Prodávající nedoporučuje „přehazovat“ přeložené sako přes opěrku židle. Čištění obleku je možné výhradně v čistírně, kde oblek projde procesem suchého čištění. Kupující bere na vědomí, že oblek nelze prát, ať již ručně nebo v automatické pračce, nebo dávat do sušičky. Oblek lze kartáčovat jemným kartáčkem za účelem odstranění případných malých smítek, lupů či vlasů. Kupující v žádném případě nesmí provádět čištění obleku svépomocí, a to ani v případě, že byl oblek polit. Prodávající upozorňuje Kupujícího, aby nežehlil již nošené kalhoty, neboť takto budou do látky vžehleny nečistoty z jejich nošení, jakož i případný pot, což následně může způsobit změny materiálu Zboží, které nelze v rámci reklamace uznat jako vadu Zboží.

3. Základní ustanovení o odpovědnosti Prodávajícího za vady Zboží

3.1. Vadou Zboží se rozumí zejména vada použitého materiálu nebo vada způsobená nesprávným technologickým postupem při výrobě či použitím nesprávné či nevhodné technologie výroby.

3.2. Kupující bere na vědomí, že za vadu nelze považovat změnu Zboží či jeho vlastnosti, která vznikla v důsledku opotřebení Zboží běžným užíváním, nevhodným způsobem užití, užitím Zboží k nevhodnému účelu, nevhodnou nebo nedostatečnou údržbou, nadměrnou intenzitou užívání, nevhodným výběrem velikosti Zboží, poškozením či jakýmkoli zásahem ze strany Kupujícího či třetí osoby nebo v důsledku přirozených změn materiálu, z něhož je Zboží vyrobeno. Kupující bere na vědomí, že při posuzování reklamované vady je nezbytné brát v úvahu rovněž délku a intenzitu používání Zboží.

4. Odpovědnost za vady a zákonná záruka ve vztahu ke Kupujícímu, který je Spotřebitelem

4.1. Odpovědnost za vady Prodávajícího vůči Kupujícímu, který je Spotřebitelem, a zákonná záruka, se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele (dále jen „zákon o ochraně spotřebitele“).

4.2. Tento reklamační řád obsahuje informace ve smyslu § 13 zákona o ochraně spotřebitele a ustanovení § 1810 a násl. občanského zákoníku o rozsahu, podmínkách a způsobu uplatnění práv z vadného plnění a zákonné záruky, spolu s údaji o tom, kde lze reklamaci uplatnit.

4.3. Kupujícímu Spotřebiteli náleží zejm. práva dle § 2099 a násl. a § 2158 až 2174 občanského zákoníku a práva dle zákona o ochraně spotřebitele. Kupujícímu Spotřebiteli náleží práva z vadného plnění (čl. 4.4. až 4.11. tohoto reklamačního řádu) a práva ze zákonné záruky (čl. 4.12. až 4.20. tohoto reklamačního řádu). Práva z vadného plnění vznikají v případě, má-li Zboží vadu již při převzetí. Práva ze zákonné záruky vznikají v případě, objeví-li se vady Zboží v průběhu zákonné záruční doby 24 měsíců od převzetí Zboží, nejde-li o vady, nebo jiný stav Zboží, na které se zákonná záruka nevztahuje.

Práva z vadného plnění – jakost Zboží při převzetí

4.4. Prodávající v souladu s § 2161 odst. 1 občanského zákoníku odpovídá Kupujícímu, který je Spotřebitelem, za to, že Zboží při převzetí nemá vady. Zejména Prodávající odpovídá Kupujícímu, že v době, kdy Kupující Zboží převzal:

a) má Zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které Prodávající nebo výrobce popsal nebo které Kupující očekával s ohledem na povahu Zboží a na základě reklamy jimi prováděné,

b) se Zboží hodí k účelu, který pro jeho použití Prodávající uvádí nebo ke kterému se Zboží tohoto druhu obvykle používá,

c) Zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,

d) je Zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a

e) Zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

4.5. Má-li Zboží při převzetí vady, má Kupující právo na to, aby Prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu vady Zboží odstranil, anebo na přiměřenou slevu z kupní ceny. Není-li to vzhledem k povaze vady Zboží neúměrné (nepřiměřené), zejm. nelze-li vadu Zboží odstranit bez zbytečného odkladu, má Kupující právo požadovat i dodání nového Zboží bez vad (pokud se vada týká pouze součásti Zboží, může Kupující požadovat jen výměnu součásti); není-li to možné, může Kupující odstoupit od Kupní smlouvy (§ 2107 odst. 1 ve spojení s § 2169 odst. 1 občanského zákoníku). Je-li vada Zboží při jeho převzetí podstatným porušením Kupní smlouvy, má Kupující kromě výše uvedených práv bez dalšího právo na dodání nového Zboží bez vady (nebo výměnu jeho vadné součásti), anebo možnost od Kupní smlouvy odstoupit

(§ 2106 odst. 1 občanského zákoníku).

4.6. Kupující nemůže odstoupit od Kupní smlouvy, ani požadovat dodání nového Zboží, nemůže-li Zboží vrátit v tom stavu, v jakém ho obdržel (to neplatí v případech uvedených v

§ 2110 občanského zákoníku, zejm. došlo-li ke změně stavu v důsledku prohlídky Zboží za účelem zjištění vady Zboží, nebo použil-li Kupující Zboží ještě před objevením vady).

4.7. Právo z vadného plnění Kupujícímu nenáleží, pokud Kupující před převzetím Zboží věděl, že Zboží má vadu, anebo pokud Kupující vadu sám způsobil (§ 2170 občanského zákoníku).

4.8. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to (není-li prokázán opak), že věc byla vadná již při převzetí (§ 2161 odst. 2 občanského zákoníku).

4.9. Kupující při oznámení vady Zboží nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady Zboží sdělí, jaké právo z vadného plnění si volí.

4.10. Kupující nemá práva z vadného plnění, jedná-li se o vadu, kterou musel s vynaložením obvyklé pozornosti poznat již při uzavření Kupní smlouvy; to neplatí, ujistil-li ho Prodávající výslovně, že Zboží je bez vad, anebo zastřel-li vadu lstivě (§ 2103 občanského zákoníku). Neoznámí-li Kupující vadu Zboží bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl při včasné prohlídce Zboží a dostatečné péči zjistit (nejpozději však do 6 měsíců od převzetí Zboží

- § 1921 odst. 1 občanského zákoníku) nebudou mu práva z vadného plnění přiznána. Jedná-li se o skrytou vadu, platí totéž, nebyla-li vada oznámena bez zbytečného odkladu poté, co ji Kupující mohl při dostatečné péči zjistit, nejpozději však do 2 let po odevzdání Zboží Kupujícímu (§ 2112 odst. 1 občanského zákoníku).

4.11. Práva z vadného plnění Kupující uplatní postupem dle čl. 4.21. až 4.29. tohoto reklamačního řádu.

Zákonná záruka 24 měsíců od převzetí Zboží

4.12. Kupující je dle § 2165 odst. 1 občanského zákoníku oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u Zboží v době 24 (dvaceti čtyř) měsíců od převzetí (zákonná záruka).

4.13. Zákonná záruka se nevztahuje (§ 2167 občanského zákoníku) na opotřebení Zboží způsobené jeho obvyklým užíváním. U Zboží prodávaného za nižší cenu se záruka nevztahuje na vady, pro které byla nižší cena sjednána. Jde-li o Zboží použité, neodpovídá Prodávající za vady odpovídající míře používání nebo opotřebení, které mělo Zboží při převzetí Kupujícím. Záruka se neuplatní ani v případech, vyplývá-li to z povahy věci.

4.14. Záruční doba začíná běžet od převzetí Zboží Kupujícím a trvá 24 měsíců. Práva ze zákonné záruky zaniknou, nebyla-li uplatněna v záruční době.

4.15. Práva ze zákonné záruky (§ 2169 občanského zákoníku) je Kupující povinen uplatnit bez zbytečného odkladu poté, kdy měl možnost Zboží prohlédnout a vadu zjistit, nejpozději však v záruční době (§ 1921 odst. 2 občanského zákoníku). Kupující bere na vědomí, že bezdůvodná prodleva s uplatněním práv ze zákonné záruky a případné užívání Zboží navzdory objevené vadě může způsobit zhoršení vady Zboží a může být důvodem odmítnutí reklamace.

4.16. Jde-li o vadu, kterou lze odstranit, má Kupující právo, aby byla bezplatně, včas a řádně odstraněna, a Prodávající je povinen vadu bez zbytečného odkladu odstranit. Není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné, může Kupující požadovat výměnu Zboží, nebo týká-li se vada jen součásti Zboží, výměnu součásti. Není-li takový postup možný, může Kupující žádat přiměřenou slevu z ceny Zboží nebo od Kupní smlouvy odstoupit.

4.17. Jde-li o vadu, kterou nelze odstranit a která brání tomu, aby Zboží mohlo být řádně užíváno jako Zboží bez vady, má Kupující právo na výměnu Zboží nebo má právo od Kupní smlouvy odstoupit. Táž práva přísluší Kupujícímu, jde-li sice o vady odstranitelné, jestliže však Kupující nemůže Zboží řádně užívat pro opětovné vyskytnutí vady po opravě (tj. jestliže se stejná vada, která byla v záruční době již nejméně dvakrát odstraňována, opětovně vyskytne) nebo pro větší počet vad (Zboží má v době uplatnění nároku současně alespoň tři odstranitelné vady).

4.18. Má-li Zboží prodávané za nižší cenu nebo Zboží použité vadu, za kterou Prodávající odpovídá, má Kupující místo práva na výměnu Zboží právo na přiměřenou slevu.

4.19. Kupující při uplatnění práva ze záruky Prodávajícímu sdělí, jaké právo ze záruky si volí.

4.20. Práva ze záruky Kupující uplatní postupem dle čl. 4.21. až 4.29. tohoto reklamačního řádu.

Postup při reklamaci

4.21. Práva Kupujícího z vadného plnění, nebo zákonné záruky, uplatňuje Kupující v kterékoli prodejně (provozovně) Prodávajícího (reklamace). Kupující sdělí při reklamaci, jaký způsob vyřízení reklamace požaduje.

4.22. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy Prodávající obdržel od Kupujícího reklamované Zboží. Kupující je povinen reklamovat Zboží kompletní, vyčištěné a hygienicky nezávadné. Prodávající není povinen převzít reklamované Zboží, je-li Zboží znečištěné.

4.23. Kupující prokáže nákup Zboží u Prodávajícího, jakož i včasnost reklamace, předložením nákupního dokladu. Nákup Zboží u Prodávajícího, jakož i včasnost reklamace, může Kupující prokázat i jiným věrohodným způsobem.

4.24. Doba od uplatnění práva ze zákonné záruky až do doby, kdy Kupující po skončení opravy byl povinen Zboží převzít, se do záruční doby nepočítá a záruční doba se o tuto dobu prodlužuje (pro vyloučení pochybností Prodávající zdůrazňuje, že záruční doba o délce 24 měsíců se v případě uplatnění práv ze zákonné záruky neprodlužuje opět o dobu 24 měsíců, ale pouze o dobu, po kterou trvalo vyřízení reklamace).

4.25. Prodávající je povinen vydat Kupujícímu písemné potvrzení o tom, kdy Kupující právo z vadného plnění, nebo právo ze zákonné záruky, uplatnil, co je obsahem reklamace, jaký způsob vyřízení reklamace Kupující požaduje; a dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a o době jejího trvání.

4.26. Prodávající rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady.

4.27. Prodávající vyřídí reklamaci včetně odstranění vady bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se Prodávající s Kupujícím nedohodne na delší lhůtě. Nebude-li reklamace vyřízena ve lhůtě 30 dnů ode dne uplatnění reklamace nebo ve lhůtě delší dohodnuté mezi Prodávajícím a Kupujícím, je to považováno za podstatné porušení Kupní smlouvy a Kupující má právo na odstranění vady dodáním nového Zboží bez vady nebo dodáním chybějícího Zboží, na odstranění vady opravou Zboží, na přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo odstoupit od Kupní smlouvy.

4.28. Nesdělí-li Prodávající Kupujícímu dřívější termín k převzetí Zboží dle vyřízené reklamace, je Kupující povinen dostavit se 30. den ode dne uplatnění reklamace (a připadne-li tento den na den pracovního klidu, pak nejbližší následující pracovní den) do provozovny Prodávajícího, ve které uplatnil reklamaci, za účelem převzetí Zboží dle vyřízené reklamace. To neplatí, pokud před uplynutím této lhůty Prodávající sdělí Kupujícímu, že reklamace ve lhůtě dle čl. 4.27. tohoto reklamačního řádu vyřízena nebude. Nepřevezme-li Kupující Zboží osobně, je osoba, která má jeho jménem Zboží převzít, povinna Prodávajícímu prokázat, že ji Kupující pověřil k převzetí Zboží, a to nejlépe předložením písemné plné moci.

4.29. Nepřevezme-li Kupující Zboží ani ve lhůtě 30 dnů od uplynutí lhůty dle čl. 4.27. tohoto reklamačního řádu, vyzve Prodávající Kupujícího k převzetí Zboží v dodatečné lhůtě 10 dnů, přičemž Prodávající je oprávněn účtovat Kupujícímu náklady na uskladnění Zboží v paušální částce 100,- Kč za každý den prodlení s převzetím Zboží počínaje uplynutím dodatečné 10denní lhůty stanovené ve výzvě k převzetí Zboží. Je-li Kupující v prodlení s převzetím Zboží déle než 6 měsíců ode dne doručení výzvy k převzetí Zboží, je Prodávající oprávněn dle své volby zajistit likvidaci Zboží, s čímž Kupující souhlasí, anebo Zboží prodat jako Zboží použité, přičemž tuto skutečnost bez zbytečného odkladu oznámí Kupujícímu a utržené finanční prostředky po započtení nákladů na uskladnění a prodej Zboží vyplatí Kupujícímu na jím určený bankovní účet, popř. v hotovosti.

4.30. Kupující je oprávněn obrátit se se stížností či s návrhem na řešení sporu s Prodávajícím mimosoudní cestou na Českou obchodní inspekci, která je dozorovým a kontrolním orgánem státní správy. Podrobné informace o kontrolních pravomocích České obchodní inspekce lze nalézt na adrese: http://www.coi.cz/cz/spotrebitel/prava-spotrebitelu/.

4.31. V případě, že dojde mezi Prodávajícím a Kupujícím, který je Spotřebitelem, ke vzniku spotřebitelského sporu z Kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může Spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je:

Česká obchodní inspekce

Ústřední inspektorát - oddělení ADR

Štěpánská 15   

120 00 Praha 2


E-mail: adr@coi.cz

Web: adr.coi.cz

4.32. Kupující, který je Spotřebitelem, může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou komisí na adrese  http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

5. Odpovědnost za vady ve vztahu ke Kupujícímu, který není Spotřebitelem

5.1. Odpovědnost Prodávajícího za vady Zboží ve vztahu ke Kupujícímu, který není Spotřebitelem, se řídí odpovídajícími ustanoveními občanského zákoníku, zejm.

§ 2099 a násl., není-li dále v tomto reklamačním řádu stanoveno jinak. Záruka za jakost ve smyslu § 2113 občanského zákoníku se v Kupní smlouvě s Kupujícím, který není Spotřebitelem, nesjednává.

5.2. Kupující je povinen prohlédnout Zboží bezodkladně po převzetí Zboží.

5.3. Po řádném a včasném oznámení vady Zboží a bez ohledu na skutečnost, zda je dodáním Zboží s vadami porušena Kupní smlouva podstatným či nepodstatným způsobem, je Prodávající povinen dle své volby odstranit vady Zboží jeho opravou, dodat Kupujícímu náhradní Zboží za Zboží vadné, nebo poskytnout Kupujícímu přiměřenou slevu z kupní ceny.

5.4. Neodstraní-li Prodávající vady Zboží jeho opravou nebo nedodá-li Kupujícímu náhradní Zboží za Zboží vadné ani ve lhůtě 30 dnů ode dne včasného oznámení vady Kupujícím, je Kupující oprávněn požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupit od Kupní smlouvy. Vyzve-li Prodávající Kupujícího k převzetí Zboží dle vyřízené reklamace dříve, než je Prodávajícímu doručeno prohlášení Kupujícího o odstoupení od Kupní smlouvy nebo o požadavku na slevu z kupní ceny, je Kupující povinen převzít Zboží dle vyřízené reklamace, přičemž případné odstoupení od Kupní smlouvy je neúčinné a Kupující nemá ani nárok na slevu z kupní ceny.

5.5. Kupující je povinen dostavit se na výzvu Prodávajícího k převzetí Zboží dle vyřízené reklamace do provozovny Prodávajícího uvedené ve výzvě Prodávajícího, jinak do provozovny, ve které uplatnil reklamaci. Nepřevezme-li Kupující Zboží ani v dodatečné lhůtě 5 pracovních dnů, je Prodávající oprávněn účtovat Kupujícímu náklady na uskladnění Zboží v paušální částce 100 Kč za každý následující den prodlení s převzetím Zboží. Je-li Kupující v prodlení s převzetím Zboží déle než 6 měsíců, je Prodávající oprávněn dle své volby zajistit likvidaci Zboží, s čímž Kupující souhlasí, anebo Zboží prodat jako Zboží použité, přičemž tuto skutečnost bez zbytečného odkladu oznámí Kupujícímu a utržené finanční prostředky po započtení nákladů na uskladnění a prodej Zboží vyplatí Kupujícímu na jím určený bankovní účet, popř. v hotovosti.

5.6. Práva Kupujícího vyplývající z odpovědnosti za vady je Kupující povinen uplatnit v prodejně Prodávajícího, ve které Zboží zakoupil a v případě, že Zboží bylo zakoupeno prostřednictvím E-shopu, je Kupující povinen práva z odpovědnosti za vady uplatnit písemně na adrese BANDI VAMOS a.s., Poděbradova 101a, Ostrava – Moravská Ostrava, PSČ 702 00, spolu se zasláním Zboží na své náklady.

5.7. Za okamžik oznámení vad se považuje okamžik, kdy Prodávající obdržel od Kupujícího písemné oznámení o vadách spolu s reklamovaným Zbožím. Kupující je při uplatnění nároků z odpovědnosti za vady povinen doručit Prodávajícímu Zboží kompletní, vyčištěné a hygienicky nezávadné. Prodávající není povinen převzít Zboží, je-li Zboží znečištěné.

5.8. Práva z odpovědnosti za vady je Kupující povinen uplatnit bez zbytečného odkladu, jakmile se vada objevila. Bezdůvodná prodleva s uplatněním práv z odpovědnosti za vady a případné užívání Zboží navzdory objevené vadě může způsobit zhoršení vady Zboží a může být důvodem odmítnutí reklamace.

6. Závěrečná ustanovení

Tento reklamační řád nabývá účinnosti 1. ledna 2022. Změny reklamačního řádu vyhrazeny.

Cookies
Tento e-shop a partneři potřebují Váš souhlas k využití jednotlivých dat, aby Vám mimo jiné mohli ukazovat informace týkající se Vašich zájmů. Souhlas udělíte kliknutím na políčko „Souhlasím“.