Jak vyměnit či vrátit zboží?


Neodpovídá obdržené zboží vaší představě? Přejete si vyzkoušet jinou velikost či jiné zboží? Nebo chcete zboží vrátit a získat zpět uhrazenou částku? Přečtěte si, jak postupovat při výměně či vrácení zboží ve 14 denní lhůtě.

Zboží musí být nepoškozené a nenošené. Při vrácení košile není nutné ji skládat do původního obalu. Stačí, když zajistíte, aby košile dorazila čistá a nepoškozená. Do balíčku přiložte veškeré součásti balení, jako jsou plastové spony, visačky a obal. Jak postupovat:


  1. Připravte si číslo faktury nebo číslo objednávky a e-mailovou adresu, která byla použita při objednávce
  2. Přejděte na odkaz pro online formulář odstoupení od smlouvy ZDE 
  3. Vyplňte potřebné údaje pro vrácení nebo pro výměnu
  4. Vyplněný formulář následně odešlete
  5. Nepoškozené a nenošené zboží s kopií faktury odešlete na adresu:

BANDI VAMOS a.s.
Poděbradova 103
702 00 Ostrava


V případě potřeby nás telefonicky kontaktujte na telefonním čísle 608 215 055. 

Pokud byste nechtěli využít možnosti online formuláře pro odstoupení od smlouvy, pak nám můžete samozřejmě zaslat také písemné odstoupení, jehož vzor (včetně poučení o vašich právech) naleznete níže.
Co bude následovat:


Jakmile vámi vrácené zboží dorazí, vyřešíme situaci dle vašich požadavků. Při vrácení zboží vám bude do 14 dnů navrácena finanční částka na vámi uvedený bankovní účet. Při výměně zboží vám nejpozději do 3 pracovních dnů od doručení zásilky zašleme vaši novou zásilku. 
Pokud žádáte o výměnu, můžou nastat tyto situace:


  1. Vracíte pouze část své zásilky a přejete si jiné zboží ve stejné ceně – platíte pouze poštovné a doběrečné při převzetí nového balíčku.
  2. Vracíte celou zásilku a přejete si jiné zboží ve stejné ceně – při převzetí nového balíčku neplatíte nic.
  3. Cena nového zboží je vyšší než cena vráceného – platíte rozdíl v ceně, poštovné a doběrečné při převzetí nového balíčku.
  4. Cena nového zboží je nižší než cena vráceného – přeplacenou částku vám vrátíme zpět na účet.

POUČENÍ O PRÁVU SPOTŘEBITELE NA ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY A VZOROVÝ FORMULÁŘ PRO ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY


A. POUČENÍ O PRÁVU SPOTŘEBITELE NA ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY


V případě smlouvy na dodání zboží nebo služeb uzavřené se společností BANDI VAMOS a.s. IČO 294 50 331 se sídlem Kotkova 271/6, 703 00 Ostrava – Vítkovice zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 11228 (dále také jen jako „BANDI VAMOS a.s.“ nebo „prodávající“) distančním způsobem, tj. na dálku, a tedy zejména prostřednictvím internetového obchodu (dále také jen „smlouva“), má kupující, který je spotřebitelem (dále také jen „kupující“), ve smyslu ust. § 1829 ve spojení s ust. § 1818 občanského zákoníku právo od smlouvy odstoupit bez uvedení důvodu a bez jakékoliv sankce do 14 dnů ode dne, kdy Spotřebitel nebo jím určená třetí osoba zboží převezme. Kupující však dle § 1837 občanského zákoníku nemůže odstoupit od kupní smlouvy mimo jiné v případě, že předmětem kupní smlouvy je dodávka zboží, které bylo vyrobené podle požadavků Spotřebitele nebo přizpůsobeno jeho osobním potřebám, dodávka zboží, které podléhá rychlé zkáze a dále dodávka zboží v obalu, které z důvodu ochrany zdraví nebo z hygienických důvodů není vhodné vrátit poté, co jej spotřebitel porušil.

Uvedená lhůta je určena k tomu, aby se kupující v přiměřeném rozsahu seznámil s povahou, vlastnostmi a funkčností zboží. Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od této smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty. Kupující je oprávněn od smlouvy odstoupit i kdykoliv před dodáním zboží.

Kupující musí o svém odstoupení od smlouvy informovat prodávajícího formou jednoznačného prohlášení učiněného vůči prodávajícím, nejlépe prostřednictvím dopisu zaslaného provozovatelem poštovních služeb na adresu prodávajícího (BANDI VAMOS a.s. Poděbradova 103, PSČ 702 00, Ostrava – Moravská Ostrava), případně e-mailem zaslaným na kontaktní e-mailovou adresu prodávajícího eshop@bandi.cz. Kupující může použít vzorový formulář dostupný na webových stránkách prodávajícího, není to však jeho povinností. Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty.

Kupující nemusí uvádět důvod, pro který od smlouvy odstupuje. Pro usnadnění komunikace je vhodné v odstoupení od smlouvy uvést datum nákupu, číslo smlouvy a bankovní spojení.

Kupující v takovém případě vrátí prodávajícímu zboží ve stavu, v jakém jej převzal, tj. bez známek opotřebení či poškození, nejlépe v původním obalu a se všemi součástmi, příslušenstvím, dokumentací a dárky, které spolu se Zbožím převzal. Kupující je povinen vrátit zboží prodávajícímu na své náklady zasláním na adresu BANDI VAMOS a.s., Poděbradova 103, PSČ 702 00, Ostrava – Moravská Ostrava, a to nejpozději do 14 dnů ode dne odstoupení od Kupní smlouvy. Zboží není možné vrátit v kamenné prodejně BANDI VAMOS.

Prodávající vrátí kupujícímu zaplacené finanční částky do 14 dnů od doručení odstoupení od smlouvy ze strany kupujícího, ne však dříve, než obdrží zboží nebo než mu kupující prokáže, že zboží odeslal zpět, podle toho, co nastane dříve. Peněžní prostředky budou kupujícímu vráceny bezhotovostně na účet určený kupujícím a neurčí-li kupující takový účet v oznámení o odstoupení od smlouvy nebo ve lhůtě dle věty první tohoto odstavce, vrátí prodávající peněžní prostředky na účet, ze kterého mu byly zaplaceny v případě bezhotovostní úhrady nebo poštovní poukázkou na adresu kupujícího v případě, že kupní cena byla placena na dobírku. Prodávající je dle své volby oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím rovněž již při vrácení zboží kupujícím, je-li možné přezkoumat stav vráceného zboží při jeho vrácení.

Kupující odpovídá prodávajícímu za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné k tomu, aby se kupující seznámil s povahou, vlastnostmi a funkčností zboží. Kupující bere na vědomí, že pokud bude vrácené zboží poškozeno, opotřebeno nebo bude vráceno nekompletní, vzniká prodávajícímu vůči kupujícímu nárok na náhradu újmy tímto vzniklé. Nárok na náhradu újmy je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení finančních částek poskytnutých dle smlouvy.


B. VZOROVÝ FORMULÁŘ PRO ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

(vyplňte tento formulář a odešlete pouze v případě, že chcete odstoupit od smlouvy)


Oznámení o odstoupení od smlouvy 

Adresát: 

BANDI VAMOS a.s.

Poděbradova 103,

702 00 Ostrava – Moravská OstravaTímto Vám oznamuji, že odstupuji od kupní smlouvy na dodání tohoto níže specifikovaného zboží:


Datum objednání zboží: 

Datum převzetí zboží

Číslo smlouvy: 

Bankovní účet spotřebitele: 

Jméno a Příjmení spotřebitele: 

Adresa spotřebitele:


Výše uvedené zboží vrátím ve stavu, v jakém jsem jej převzal/a se všemi součástmi a příslušenstvím, a to nejpozději do 14 dnů ode dne odstoupení od smlouvy formou zaslání na adresu BANDI VAMOS a.s. Poděbradova 103, PSČ 702 00, Ostrava – Moravská Ostrava. Beru na vědomí, že ponesu náklady na zaslání zboží.


V .................... dne ..........................................................................

    Podpis spotřebiteleVzorový formulář pro odstoupení od smlouvy je dostupný ke stažení ve formátu .pdf zde.

Cookies

Tento e-shop a partneři potřebují Váš souhlas k využití jednotlivých dat, aby Vám mimo jiné mohli ukazovat informace týkající se Vašich zájmů. Souhlas udělíte kliknutím na políčko „Souhlasím“.