Obchodní podmínky e-shopuspolečnosti BANDI VAMOS a.s., IČ: 294 50 331, se sídlem Ostrava - Vítkovice, Kotkova 271/6, PSČ 703 00, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 11228, pro prodej Zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na adrese www.BandiVamos.cz


1  OBECNÁ USTANOVENÍ


1.1 
Tyto obchodní podmínky (dále jen „Obchodní podmínky“ nebo „OP“) upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě Kupní smlouvy uzavřené mezi společností BANDI VAMOS a.s., IČ: 294 50 331, se sídlem Ostrava - Vítkovice, Kotkova 271/6, PSČ 703 00, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 11228, jako prodávajícím (dále jen „Prodávající“) a jinou fyzickou nebo právnickou osobou jako kupujícím (dále jen „Kupující“) prostřednictvím internetového obchodu provozovaného Prodávajícím na internetové adrese www.BandiVamos.cz (dále jen „E-shop“).


1.2 
Práva a povinnosti mezi Prodávajícím a Kupujícím se řídí právním řádem České republiky. Je-li Kupujícím spotřebitel, řídí se právní vztahy mezi Prodávajícím a Kupujícím Kupní smlouvou neupravené zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „Občanský zákoník“), zejména ustanoveními § 1810 a násl. a § 2079 a násl., a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů. Není-li Kupujícím spotřebitel, řídí se právní vztahy mezi Prodávajícím a Kupujícím Kupní smlouvou neupravené Občanským zákoníkem, zejména ustanoveními § 2079 a násl.


1.3 
Ustanoveními těchto Obchodních podmínek nejsou dotčena kogentní ustanovení právních předpisů upravující minimální standard ochrany Spotřebitele; poskytuje-li některé ustanovení právních předpisů vyšší standard ochrany Spotřebitele než tyto Obchodní podmínky, má toto ustanovení právních předpisů před těmito Obchodními podmínkami přednost.


1.4
Obchodní podmínky obsahují rovněž informace pro Spotřebitele, zejm. ve smyslu § 1811 a § 1820 občanského zákoníku. Informace o povinnostech Prodávajícího z vadného plnění, o odstoupení od smlouvy Spotřebitelem, o uplatnění práv z vadného plnění Spotřebitelem a další informace pro Spotřebitele obsahují články 6, 7, 8 a 9 těchto OP a reklamační řád, který je v souladu s čl. 9.13. těchto OP jejich nedílnou součástí.


1.5
Uzavřením Kupní smlouvy způsobem dle čl. 3 těchto OP Kupující potvrzuje, že se s těmito Obchodními podmínkami, jakož i Reklamačním řádem Prodávajícího, seznámil, že jim rozumí, a že s jejich zněním souhlasí. V případě, že některé ustanovení těchto Obchodních podmínek nebo Reklamačního řádu není Spotřebiteli jasné, nebo se Spotřebitel chce předem informovat o svých spotřebitelských právech, je oprávněn se před uzavřením Kupní smlouvy obrátit na Prodávajícího, který mu smysl a účel daného ustanovení ozřejmí; kontaktní údaje na Prodávajícího jsou uvedeny v čl. 9.12 těchto OP.


1.6
Není-li mezi Prodávajícím a Kupujícím výslovně ujednáno jinak platí, že zahrnutí Obchodních podmínek Kupujícího do smluvního vztahu uzavřeného dle čl. 3 těchto OP je v rozporu s vůlí Prodávajícího a Obchodní podmínky Kupujícího se na tento smluvní vztah neuplatní.


2  VYMEZENÍ POJMŮ


2.1
Zboží: movité věci, které Prodávající nabízí ke koupi prostřednictvím E-shopu, zejména oděvy, obuv a oděvní doplňky, a to za kupní cenu uvedenou u příslušného Zboží v E-shopu.


2.2 
Kupní smlouva a Smlouva: smlouva uzavřená mezi Prodávajícím a Kupujícím prostřednictvím E-shopu, jejímž předmětem je povinnost Prodávajícího dodat Kupujícímu Zboží a povinnost Kupujícího Zboží převzít a zaplatit Prodávajícímu sjednanou kupní cenu. Kupní smlouvu lze uzavřít pouze v českém jazyce. V českém jazyce jsou sepsány i tyto obchodní podmínky a v českém jazyce je vedena i veškerá komunikace mezi Prodávajícím a Kupujícím.


2.3
Spotřebitel: člověk, který při uzavírání a plnění Kupní smlouvy jedná mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání.


2.4
Reklamační řád: pravidla pro údržbu Zboží a pro reklamaci Zboží uveřejněná na 
www.BandiVamos.cz


3  UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY


3.1 
Veškeré nabídky v E-shopu Prodávajícího představují pouze nezávaznou výzvu směřovanou potenciálním Kupujícím k předložení nabídky Prodávajícímu.


3.2
Kupní smlouva, kterou je založen závazek s obsahem mimo jiné dle těchto Obchodních podmínek, je mezi Prodávajícím a Kupujícím uzavřena na základě objednávky Kupujícího, která je učiněna prostřednictvím objednávkového formuláře v souladu s aktuální nabídkou Zboží Prodávajícího uveřejněnou na E-shopu. K odeslání objednávky ze strany Kupujícího dojde ve chvíli, kdy ji v rozhraní E-shopu potvrdí tlačítkem „Objednávka zavazující k platbě“. Objednávka je považována za návrh Smlouvy a závaznou pro Prodávajícího se stává až její akceptací ze strany Prodávajícího zaslanou na e-mailovou adresu Kupujícího uvedenou v objednávce. Objednávka je pro Kupujícího závazná okamžikem jejího odeslání. Pokud je objednávka Prodávajícím akceptována pouze ve vztahu k části objednaného Zboží, je mezi stranami uzavřena Smlouva pouze ohledně Zboží uvedeného v akceptaci objednávky. Pokud však Kupující, který je Spotřebitelem, nevysloví s uzavřením Smlouvy pouze ohledně Zboží uvedeného v akceptaci objednávky souhlas bez zbytečného odkladu poté, co mu bude akceptace doručena, Smlouva nevznikne vůbec.


3.3
Před odesláním objednávky Prodávajícímu je Kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávkového formuláře vložil, kdy má Kupující možnost zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávkového formuláře. Objednávkový formulář obsahuje následující údaje o Kupujícím:

  1. V případě fyzické osoby: Jméno, příjmení, adresu elektronické pošty, telefonní číslo, adresu bydliště, doručovací adresu (je-li odlišná od adresy fakturační), identifikaci Zboží dle nabídky Prodávajícího, požadované množství Zboží a celkovou cenu s DPH.
  2. V případě podnikající fyzické osoby navíc vyjma údajů dle bodu A. ještě IČO a sídlo.
  3. V případě právnické osoby navíc vyjma údajů dle bodu A. ještě název právnické osoby, IČO a DIČ.


3.4
Údaje uvedené v objednávce jsou Prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky Kupujícímu potvrdí objednávku elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty uvedenou Kupujícím v objednávce. Toto potvrzení obsahuje v textové podobě přesnou specifikaci objednaného Zboží včetně cen a způsobu další komunikace (textová podoba znění Smlouvy), jakož i tyto obchodní podmínky.


3.5
Kupní smlouva je uzavřena okamžikem, kdy Kupující od Prodávajícího obdrží akceptaci objednávky na adresu elektronické pošty uvedenou Kupujícím v objednávce.


3.6
Uzavřením Kupní smlouvy vznikne Prodávajícímu povinnost Zboží Kupujícímu odevzdat a Kupujícímu povinnost Zboží převzít a zaplatit za něj Prodávajícímu dohodnutou cenu, a to sjednaným způsobem.


3.7
Kupující je oprávněn objednávku zrušit do 12 hodin od jejího odeslání, a to prohlášením o zrušení objednávky zaslaným na kontaktní elektronickou adresu Prodávajícího: eshop@bandi.cz. Zrušením objednávky ve lhůtě dle předchozí věty zaniká závaznost objednávky pro Kupujícího a byla-li již uzavřena Kupní smlouva postupem dle čl. 3.5 těchto Obchodních podmínek, ruší se Kupní smlouva od počátku


3.8
Kupující bere na vědomí, že Prodávající není povinen uzavřít Kupní smlouvu, a to zejména, nikoli však výlučně, s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily své povinnosti vůči Prodávajícímu.


3.9
Kupující výslovně souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání Kupní smlouvy. Náklady vzniklé Kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením Kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí Kupující sám.


3.10
Kupující bere na vědomí, že Prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do webových stránek, na kterých je provozován E-shop, nebo v důsledku užití těchto webových stránek v rozporu s jejich určením.


3.11
Předmětem Smlouvy je Zboží specifikované Kupujícím v rámci objednávky a uvedené v akceptaci objednávky zaslané Prodávajícím Kupujícímu. Zboží je v nabídce E-shopu zpravidla označeno názvem, objednacím číslem a je vyobrazeno na fotografii. Tato fotografie je ilustrační a nezohledňuje přesné barevné či velikostní varianty. Kupující bere v úvahu, že veškeré uvedené rozměry u nového Zboží jsou pouze informativní a že u každého Zboží je povolená rozměrová tolerance, která se může lišit dle druhu výrobku nebo použitého materiálu. Informace o Zboží skladem je pouze orientační, jelikož stav skladem dostupného Zboží je průběžně aktualizován a v návaznosti na realizované prodeje a informace o nedostupnosti Zboží se mohou na E-shopu objevit s časovou prodlevou.


4  DODÁNÍ ZBOŽÍ


4.1
Zboží bude Kupujícímu dodáno způsobem, jaký si Kupující zvolí v rámci své objednávky. Kupující je povinen uhradit Prodávajícímu náklady spojené s balením a dodáním Zboží v níže uvedené výši dle zvoleného způsobu dopravy. Kupující je oprávněn zvolit způsob dodání Zboží z následujících možností:


DOPRAVA PO ČR:


4.1.1
Dodání prostřednictvím Česká pošta, s. p. IČO: 471 14 983 se sídlem Praha 1, Politických vězňů 909/4, PSČ 22599, kdy náklady na dopravu činí:

  1. Balík na poštu – poštovné a balné 94 Kč + doběrečné 30 Kč (v případě, že je zvolena platba dobírkou); 
  2. Balík do ruky – poštovné a balné 99 Kč + doběrečné 30 Kč (v případě, že je zvolena platba dobírkou);


4.1.2
Dodání prostřednictvím dopravce PPL CZ s.r.o. IČO 251 94 798 se sídlem K Borovému 99, Jažlovice, 251 01 Říčany, kdy náklady na dopravu činí 99 Kč + doběrečné 30 Kč (v případě, že je zvolena platba dobírkou).


4.1.3 
Dodání prostřednictvím dopravce Zásilkovna s.r.o. IČO 284 08 306 se sídlem Českomoravská 2408/1a, Libeň, 190 00 Praha 9, kdy náklady na dopravu činí 79 Kč + doběrečné 30 Kč (v případě, že je zvolena platba dobírkou).


4.1.4 
Dosáhne-li celková cena objednávky za zboží 2.500,- Kč a výše, činí náklady na dopravu po ČR 0,- Kč.


DOPRAVA NA SLOVENSKO:


4.1.5
Dodání prostřednictvím dopravce PPL CZ s.r.o. IČO 251 94 798 se sídlem K Borovému 99, Jažlovice, 251 01 Říčany, kdy náklady na dopravu činí 199,- Kč + doběrečné 30,- Kč (v případě, že je zvolena platba dobírkou);


4.1.6 
Dodání prostřednictvím dopravce Zásilkovna s.r.o. IČO 284 08 306 se sídlem Českomoravská 2408/1a, Libeň, 190 00 Praha 9, kdy náklady na dopravu činí 89,- Kč + doběrečné 30,- Kč (v případě, že je zvolena platba dobírkou);


4.2
Prodávající splní povinnost dodat Zboží Kupujícímu okamžikem, kdy předá Zboží dopravci za účelem dodání Zboží Kupujícímu. To neplatí v případě, že je Kupujícím Spotřebitel. V takovém případě je povinnost Prodávajícího dodat Zboží Kupujícímu splněna v okamžiku, kdy jej Spotřebiteli nebo jím určené osobě předá dopravce.


4.3
Kupující je povinen Zboží převzít. Pokud Kupující Zboží dodané na dodací adresu uvedenou Kupujícím v objednávce nepřevezme, je Prodávající oprávněn odstoupit od Kupní smlouvy a Kupující je povinen nahradit Prodávajícímu veškeré náklady, které Prodávajícímu vznikly v souvislosti s odesláním Zboží dle objednávky Kupujícího.


4.4
Je-li z důvodů na straně Kupujícího nutné Zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je Kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním Zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.


4.5
Kupující je povinen při převzetí Zboží od dopravce zkontrolovat neporušení obalu Zboží. Bude-li obal porušen nebo bude-li zásilka se Zbožím jakkoli jinak porušena, je Kupující povinen odmítnout převzetí zásilky se Zbožím, je povinen sepsat s dopravcem protokol o poškození zásilky se Zbožím a je povinen o tom Prodávajícího bezodkladně informovat. Kupující bere na vědomí, že podpisem dodacího listu či jiného potvrzení o převzetí Zboží od dopravce potvrzuje, že obal zásilky je neporušen.


4.6
Bylo-li odmítnutí převzetí Zboží Kupujícím oprávněné, je Prodávající oprávněn dodat Kupujícímu Zboží znovu. Bylo-li odmítnutí převzetí Zboží Kupujícím neoprávněné, tj. zásilka se Zbožím adresovaná Kupujícímu vrácená dopravcem Prodávajícímu není zjevně porušena, je Prodávající oprávněn odstoupit od Kupní smlouvy a Kupující je povinen nahradit Prodávajícímu veškeré náklady, které Prodávajícímu vznikly v souvislosti s odesláním Zboží dle objednávky Kupujícího.


4.7
Nebezpečí nahodilé zkázy, ztráty a nahodilého zhoršení Zboží přechází na Kupujícího okamžikem převzetí Zboží Kupujícím nebo okamžikem, kdy Kupující neoprávněně odmítl Zboží převzít, eventuálně neposkytl dopravci nezbytnou součinnost k převzetí Zboží.


4.8
Vlastnické právo ke Zboží přechází z Prodávajícího na Kupujícího okamžikem jeho převzetí Kupujícím.


5  KUPNÍ CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY


5.1
Kupní cena uvedená u jednotlivého Zboží v E-shopu je cenou konečnou včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků ve výši dle obecně závazných právních předpisů. Nabídka prodeje Zboží a ceny tohoto Zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány v E-shopu. Ceny v kamenných prodejnách a na E-shopu se mohou lišit.


5.2
Kupující se zavazuje uhradit Prodávajícímu kupní cenu objednaného Zboží a náklady na dopravu ve výši specifikované v těchto Obchodních podmínkách, a to způsobem, který si Kupující zvolí v rámci své objednávky z následujících možností:


5.2.1
dobírkou při dodání Zboží, kdy Kupující hradí kupní cenu v hotovosti při převzetí Zboží od dopravce, přičemž úhrada kupní ceny je podmínkou předání Zboží – v tomto případě se náklady na dopravu, které hradí Kupující, zvyšují o poplatek za dobírku ve výši 30,- Kč při dodání na adresu v ČR a o poplatek za dobírku ve výši 30,- Kč při dodání na adresu na Slovensku;


5.2.2
bezhotovostně převodem na účet Prodávajícího č.ú. 263624376/0300 vedený u Československé obchodní banky, a. s., přičemž Kupující je povinen při platbě uvést jako variabilní symbol platby číslo objednávky, příp. jiný variabilní symbol přidělený Kupujícímu Prodávajícím. V případě neuvedení variabilního symbolu bere Kupující na vědomí, že dodání Zboží může být zpožděno, neboť nebude možné identifikovat platbu Kupujícího a Kupující je povinen v takovém případě neprodleně kontaktovat Prodávajícího;


5.2.3 
bezhotovostně on-line platební kartou přes platební bránu ČSOB.


5.3
V případě, že Kupující požaduje dodání většího množství Zboží nebo Zboží vyšší hodnoty, vyhrazuje si Prodávající právo požadovat po Kupujícím zaplacení přiměřené zálohy na kupní cenu Zboží. Větším množstvím Zboží nebo Zbožím vyšší hodnoty se pro účely tohoto článku těchto OP míní Zboží, jehož kupní cena dosahuje částky alespoň 10 000 Kč. Přiměřenou zálohou na kupní cenu Zboží se pro účely tohoto článku těchto OP míní nejvýše 50 % z kupní ceny objednaného Zboží. Záloha musí být zaplacena nejpozději do 14 dnů ode dne akceptace objednávky Prodávajícím. Zálohu zaplatí Kupující ve výše uvedené lhůtě bezhotovostně na bankovní účet Prodávajícího, který mu Prodávající sdělí, jinak na účet uvedený v čl. 5.2.2 těchto OP. Kupující bere na vědomí, že k odeslání Zboží nedojde dříve, než Kupující uhradí zálohu, a tato částka bude připsána na účet Prodávajícího.  V případě, že je záloha požadována, je Kupujícímu vystaven doklad "Zálohová faktura". Po dodání Zboží je na daňovém dokladu hodnota zálohy odečtena.


5.4
V případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí Zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 3 pracovních dnů od uzavření Kupní smlouvy, přičemž závazek Kupujícího uhradit kupní cenu je splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet Prodávajícího. Zboží je Prodávajícím Kupujícímu odesláno nejdříve po připsání příslušné částky na účet Prodávajícího.


5.5
Prodávající vystaví ohledně plateb prováděných na základě Kupní smlouvy Kupujícímu daňový doklad, který bude Kupujícímu předán při předání Zboží.


6  ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY


6.1
Kupující, který je Spotřebitelem, má ve smyslu § 1829 ve spojení s § 1818 občanského zákoníku právo od Kupní smlouvy odstoupit bez uvedení důvodu a bez jakékoliv sankce do 14 dnů ode dne, kdy Spotřebitel nebo jím určená třetí osoba Zboží převezme. Kupující však dle § 1837 občanského zákoníku nemůže odstoupit od Kupní smlouvy mimo jiné v případě, že předmětem Kupní smlouvy je dodávka Zboží, které bylo vyrobené podle požadavků Spotřebitele nebo přizpůsobeno jeho osobním potřebám. Dále nemůže Spotřebitel dle téhož ustanovení občanského zákoníku odstoupit od smlouvy o dodávce Zboží, které podléhá rychlé zkáze a od smlouvy o dodávce Zboží v zapečetěném obalu, které z důvodu ochrany zdraví nebo z hygienických důvodů není vhodné vrátit poté, co jej Spotřebitel porušil.


6.2
Kupující musí o svém odstoupení od Kupní smlouvy informovat Prodávajícího formou jednoznačného prohlášení učiněného vůči Prodávajícím, nejlépe prostřednictvím dopisu zaslaného provozovatelem poštovních služeb na adresu Prodávajícího (BANDI VAMOS a.s., Poděbradova 103, PSČ 702 00, Ostrava – Moravská Ostrava), případně e-mailem zaslaným na kontaktní elektronickou adresu Prodávajícího eshop@bandi.cz. Kupující může použít formulář dostupný zde, není to však jeho povinností. Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od Kupní smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty. Kupující nemusí uvádět důvod, pro který od Smlouvy odstupuje. Pro usnadnění komunikace je vhodné v odstoupení od Smlouvy uvést datum nákupu, číslo Smlouvy a bankovní spojení.


6.3
Kupující v takovém případě vrátí Prodávajícímu Zboží ve stavu, v jakém jej převzal, tj. bez známek opotřebení či poškození, nejlépe v původním obalu a se všemi součástmi, příslušenstvím, dokumentací a dárky, které spolu se Zbožím převzal. Kupující je povinen vrátit Zboží Prodávajícímu na své náklady zasláním na adresu BANDI VAMOS a.s., Poděbradova 103, PSČ 702 00, Ostrava – Moravská Ostrava, a to nejpozději do 14 dnů ode dne odstoupení od Kupní smlouvy. Zboží není možné vrátit v kamenné prodejně BANDI VAMOS.


6.4
Prodávající vrátí Kupujícímu zaplacené finanční částky do 14 dnů od doručení odstoupení od Kupní smlouvy ze strany Kupujícího, ne však dříve, než Zboží obdrží nebo než mu Spotřebitel prokáže, že Zboží Prodávajícímu odeslal zpět, podle toho, co nastane dříve. Peněžní prostředky budou Kupujícímu vráceny bezhotovostně na účet určený Kupujícím a neurčí-li Kupující takový účet v oznámení o odstoupení od smlouvy nebo ve lhůtě dle věty první tohoto odstavce, vrátí Prodávající peněžní prostředky na účet, ze kterého mu byly zaplaceny v případě bezhotovostní úhrady nebo poštovní poukázkou na adresu Kupujícího v případě, že kupní cena byla placena na dobírku. Prodávající je dle své volby oprávněn vrátit plnění poskytnuté Kupujícím rovněž již při vrácení Zboží Kupujícím, je-li možné přezkoumat stav vráceného Zboží při jeho vrácení.


6.5
Jestliže Spotřebitel výslovně zvolil jiný než nejlevnější způsob dodání Zboží, který Prodávající nabízí, vrátí Prodávající Kupujícímu náklady na dodání Zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání Zboží.


6.6
Kupující odpovídá Prodávajícímu za snížení hodnoty Zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto Zbožím jinak, než je nutné k tomu, aby se Kupující seznámil s povahou, vlastnostmi a funkčností Zboží. Kupující bere na vědomí, že pokud bude vrácené Zboží poškozeno, opotřebeno nebo bude vráceno nekompletní, vzniká Prodávajícímu vůči Kupujícímu nárok na náhradu újmy tímto vzniklé. Nárok na náhradu újmy je Prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku Kupujícího na vrácení finančních částek poskytnutých dle Kupní smlouvy.


6.7
Do doby převzetí Zboží Kupujícím je Prodávající oprávněn kdykoliv od Kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí Prodávající Kupujícímu finanční částky přijaté od Kupujícího v souvislosti s Kupní smlouvou bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený Kupujícím.


6.8
Je-li společně se Zbožím poskytnut Kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi Prodávajícím a Kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od Kupní smlouvy Kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a Kupující je povinen spolu se Zbožím Prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.


6.9
Je-li v rámci akce „3+1“, společně se třemi kusy poskytnuta Kupujícímu sleva na čtvrtý kus zakoupeného Zboží, je poskytnutí této slevy mezi Prodávajícím a Kupujícím uzavřeno s rozvazovací podmínkou, že dojde-li byť jen k částečnému odstoupení od Kupní smlouvy Kupujícím, je Kupující povinen doplatit cenu zakoupeného Zboží před slevou nebo Prodávajícímu vrátit Zboží, na které byla sleva poskytnuta.


7  ODPOVĚDNOST ZA VADY


7.1
Odpovědnost za vady Prodávajícího vůči Kupujícímu, který je Spotřebitelem, se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.


7.2
Odpovědnost Prodávajícího za vady Zboží ve vztahu ke Kupujícímu, který není Spotřebitelem, se řídí odpovídajícími ustanoveními občanského zákoníku, není-li Reklamačním řádem stanoveno jinak.


7.3
Prodávající odpovídá Kupujícímu, který je Spotřebitelem, za to, že prodávané Zboží je při převzetí Kupujícím bez vad. Zejména Prodávající odpovídá Kupujícímu, že Zboží při převzetí odpovídá ujednanému popisu, druhu a množství, jakož i jakosti, funkčnosti, kompatibilitě, interoperabilitě a jiným ujednaným vlastnostem, dále že Zboží je vhodné k účelu, pro který jej Kupující požaduje a s nímž Prodávající souhlasil, a že je dodáno s ujednaným příslušenstvím a pokyny k použití, včetně návodu k instalaci.


7.4
Prodávající odpovídá Kupujícímu, který je Spotřebitelem, že vedle ujednaných vlastností je Zboží vhodné k účelu, k němuž se Zboží tohoto druhu obvykle používá, i s ohledem na práva třetích osob, právní předpisy, technické normy nebo v případě, že není technických norem kodexy chování daného odvětví, dále že Zboží množstvím, jakostí a dalšími vlastnostmi, včetně životnosti, funkčnosti, kompatibility a bezpečnosti, odpovídá obvyklým vlastnostem Zboží téhož druhu, které může Kupující rozumně očekávat, i s ohledem veřejná prohlášení učiněná Prodávajícím nebo jinou osobou v témže smluvním řetězci, zejména reklamou nebo označením, dále že je Zboží dodáno s příslušenstvím, včetně obalu, návodu k montáži a jiných pokynů k použití, které může Kupující rozumně očekávat, a že Zboží odpovídá jakostí nebo provedením vzorku nebo předloze, které Prodávající Kupujícímu poskytl před uzavřením Smlouvy, pokud k takovému poskytnutí došlo. Tento článek těchto OP se nepoužije v případě, že Prodávající Kupujícího před uzavřením Smlouvy zvlášť upozornil, že se některá vlastnost zboží liší a Kupující s tím při uzavírání Kupní smlouvy výslovně souhlasil.


7.5
Má-li Zboží vadu, může Kupující, který je Spotřebitelem, požadovat její odstranění. Podle své volby může požadovat dodání nového Zboží bez vady nebo jeho opravu, ledaže je zvolený způsob odstranění vady nemožný nebo ve srovnání s druhým nepřiměřeně nákladný; to se posoudí zejména s ohledem na význam vady, hodnotu, kterou by Zboží mělo bez vady, a to, zda může být druhým způsobem vada odstraněna bez značných obtíží pro Spotřebitele. Prodávající může odmítnout vadu odstranit, je-li to nemožné nebo nepřiměřeně nákladné zejména s ohledem na význam vady a hodnotu, kterou by Zboží mělo bez vady. Prodávající odstraní vadu v přiměřené době po jejím vytknutí tak, aby tím Spotřebiteli nezpůsobil značné obtíže, přičemž se zohlední povaha Zboží a účel, pro který Spotřebitel Zboží koupil. K odstranění vady převezme Prodávající Zboží na vlastní náklady. Nepřevezme-li Spotřebitel Zboží v přiměřené době poté, co jej Prodávající vyrozuměl o možnosti Zboží po opravě převzít, náleží Prodávajícímu úplata za uskladnění.


7.6
Projeví-li se vada v průběhu jednoho roku od převzetí, má se za to, že Zboží bylo vadné již při převzetí, ledaže to povaha Zboží nebo vady vylučuje. Tato doba neběží po dobu, po kterou Kupující nemůže Zboží užívat, v případě, že vadu vytkl oprávněně.


7.7
V případě, že Prodávající vadu neodstranil v souladu s čl. 7.5. těchto OP a v souladu s § 2170 občanského zákoníku nebo v případě, že Prodávající vadu odmítne odstranit, má Kupující, který je Spotřebitelem, právo požadovat přiměřenou slevu nebo právo od Smlouvy odstoupit. Tato práva má Spotřebitel i v případě, že se vada projeví opakovaně; v případě, že je vada podstatným porušením Smlouvy a v případě, že je z prohlášení Prodávajícího nebo z okolností zjevné, že vada nebude odstraněna v přiměřené době nebo bez značných obtíží pro Spotřebitele. Přiměřenou dobou je doba nejvýše 30 dnů ode dne vytknutí vady Zboží, pokud se Prodávající se Spotřebitelem nedohodne na delší lhůtě. Přiměřená sleva se určí jako rozdíl mezi hodnotou Zboží bez vady a vadného Zboží, které Kupující obdržel.


7.8
Je-li Prodávající v prodlení s odevzdáním Zboží, může Spotřebitel od Kupní smlouvy odstoupit, nesplní-li Prodávající svoji povinnost ani v dodatečné přiměřené lhůtě, kterou mu Spotřebitel poskytl. Spotřebitel může od Kupní smlouvy odstoupit bez dodatečné lhůty jen v případě, že Prodávající odmítl plnit nebo je plnění v určeném čase nezbytné s ohledem na okolnosti při uzavření Kupní smlouvy anebo Spotřebitel sdělil Prodávajícímu před uzavřením Smlouvy, že je dodání v určitý čas nezbytné. Prodávající vrátí bez zbytečného odkladu po odstoupení od Smlouvy Spotřebiteli všechna peněžitá plnění, která podle Kupní smlouvy uhradil.


7.9
Nejde-li o Zboží použité, je Kupující oprávněn vytknout vadu v době 2 let od převzetí Zboží. Jde-li o koupi použitého Zboží, je Kupující oprávněn vytknout vadu v době 1 roku ode dne převzetí Zboží.


7.10
Právo z vadného plnění Kupujícímu nenáleží, pokud vadu sám způsobil. Vadou Zboží není opotřebení Zboží způsobené jeho obvyklým užíváním nebo u použitého Zboží opotřebení odpovídající míře jeho předchozího používání.


7.11
Rozsah, podmínky a způsob uplatnění odpovědnosti za vady Zboží, včetně podmínek uplatnění vad a údaje o tom, kde lze reklamaci uplatnit jsou podrobněji upraveny v Reklamačním řádu Prodávajícího. Reklamační řád obsahuje rovněž pravidla, která je nutné dodržovat při užívání Zboží, aby nedošlo k jeho nadměrnému opotřebení či poškození.


7.12
Uzavřením Kupní smlouvy Kupující potvrzuje, že se seznámil s Reklamačním řádem Prodávajícího.


8  OCHRANA A ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ


Zpracování osobních údajů se řídí podmínkami uvedenými ve stejnojmenném dokumentu zveřejněném v sekci Ochrana osobních údajů na webových stránkách společnosti https://www.bandivamos.cz/clanek/110/ochrana-osobnich-udaju.


9  ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ


9.1
Stížnosti je Spotřebitel oprávněn zasílat Prodávajícímu elektronickou poštou na adresu eshop@bandi.cz.


9.2
V Kupní smlouvě je možné sjednat práva a povinnosti smluvních stran odchylně od Obchodních podmínek, přičemž odchylná ujednání v Kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními Obchodních podmínek.


9.3
Kupující je oprávněn obrátit se se stížností či s návrhem na řešení sporu s Prodávajícím mimosoudní cestou na Českou obchodní inspekci, která je dozorovým a kontrolním orgánem státní správy. Podrobné informace o kontrolních pravomocích České obchodní inspekce lze nalézt na adrese: https://www.coi.cz/pro-spotrebitele/. V případě, že dojde mezi Prodávajícím a Kupujícím, který je Spotřebitelem, ke vzniku spotřebitelského sporu z Kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může Spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je:


Česká obchodní inspekce
Ústřední inspektorát - oddělení ADR
Štěpánská 15
120 00 Praha 2

E-mail: adr@coi.cz
Web: adr.coi.cz


Kupující, který je Spotřebitelem, může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou komisí na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/.


9.4
Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).


9.5
Prodávající je oprávněn k prodeji Zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad.


9.6
Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.


9.7
Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu také dozor nad dodržováním zákona o ochraně spotřebitele.


9.8
Nedojde-li k dohodě mezi Kupujícím a Prodávajícím, jsou k řešení vzájemných sporů mezi Kupujícím a Prodávajícím vyplývajících ze Smlouvy uzavřené postupem dle čl. 3.2 těchto OP příslušné obecné soudy České republiky, nedohodnou-li se Kupující s Prodávajícím na jiné volbě způsobu řešení vzájemných sporů, přičemž není rozhodné, zda je Kupujícím Spotřebitel nebo ne. Tím nejsou dotčena ustanovení Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1215/2012 ze dne 12. prosince 2012 o příslušnosti a uznávání a výkonu soudních rozhodnutí v občanských a obchodních věcech (Brusel I bis), od nichž se nelze smluvně odchýlit.


9.9
Je-li některé ustanovení Obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatného ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky Kupní smlouvy či Obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.


9.10
Kupní smlouva včetně Obchodních podmínek je archivována Prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.


9.11
Kontaktní údaje Prodávajícího – adresa pro doručování:


BANDI VAMOS a.s.
Poděbradova 103

702 00, Ostrava – Moravská Ostrava

E-mail: eshop@bandi.cz
Telefon: +420 608 215 055.


9.12
Tyto Obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 6. 1. 2023. Aktuální verze obchodních podmínek je uveřejněna zde. Nedílnou součástí obchodních podmínek je Reklamační řád.

Cookies

Tento e-shop a partneři potřebují Váš souhlas k využití jednotlivých dat, aby Vám mimo jiné mohli ukazovat informace týkající se Vašich zájmů. Souhlas udělíte kliknutím na políčko „Souhlasím“.